توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

به سامانه نشست دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید.

از نشست می توانید برای برگزاری برخط کلاس ها و جلسات درون سازمانی استفاده کنید.

راهنما

به سامانه نشست دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید.