توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

Workshop-iut-uspex


م
مجتبی اعلائی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 4 دقیقه 8 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
56 دقیقه 27 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 40 دقیقه 41 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 28 دقیقه 38 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
56 دقیقه 11 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 22 دقیقه 40 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 14 دقیقه 47 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
46 دقیقه 4 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 41 دقیقه 32 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 32 دقیقه 46 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 6 دقیقه 9 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 42 دقیقه 46 ارائه
Workshop-iut-uspex
ضبط شده در
1 ساعت و 16 دقیقه 46 ارائه