شما برای پیوستن دعوت شده اید

AICup2022


ر
رویداد کشوری AICup (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
AICup2022
ضبط شده در
55 دقیقه 73 ارایه
AICup2022
ضبط شده در
36 دقیقه 32 ارایه
AICup2022
ضبط شده در
1 ساعت و 20 دقیقه 79 ارایه
AICup2022
ضبط شده در
1 ساعت و 20 دقیقه 97 ارایه