شما برای پیوستن دعوت شده اید

جلسه مصاحبه دکتری سازه-25 خرداد 1400


س
سعید صرامی فروشانی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
این اتاق هیچ ضبط عمومی ندارد.