شما برای پیوستن دعوت شده اید

A UT5 Scientific Event on Real World Optimization Projects(Organized by Isfahan University of Technology)


ISCO (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
A UT5 Scientific Event on Real World Optimization Projects(Organized by Isfahan University of Technology)
ضبط شده در
3 ساعت و 47 دقیقه 529 ارایه