شما برای پیوستن دعوت شده اید

IUT Physics Colloquium


ک
کیوان آقابابائی سامانی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
IUT Physics Colloquium
ضبط شده در
1 ساعت و 18 دقیقه 99 ارایه
IUT Physics Colloquium
ضبط شده در
1 ساعت و 20 دقیقه 153 ارایه
IUT Physics Colloquium
ضبط شده در
1 ساعت و 6 دقیقه 112 ارایه
IUT Physics Colloquium
ضبط شده در
1 ساعت و 13 دقیقه 338 ارایه
IUT Physics Colloquium
ضبط شده در
1 ساعت و 26 دقیقه 70 ارایه