توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

تماس با آقای دکتر جوانبخت


م
مهدی جوان بخت (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
40 دقیقه 3 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
43 دقیقه 2 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
47 دقیقه 3 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
43 دقیقه 3 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
2 ساعت و 29 دقیقه 5 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
1 ساعت و 13 دقیقه 6 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
60 دقیقه 6 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
1 ساعت و 5 دقیقه 5 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
56 دقیقه 3 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
2 ساعت و 7 دقیقه 8 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
1 ساعت و 57 دقیقه 4 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
37 دقیقه 2 ارائه
تماس با آقای دکتر جوانبخت
ضبط شده در
1 ساعت و 19 دقیقه 6 ارائه