شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399


م
محمد نعمتی ورنوسفادرانی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399
ضبط شده در
1 ساعت و 10 دقیقه 74 ارائه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399
ضبط شده در
59 دقیقه 53 ارائه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399
ضبط شده در
1 ساعت و 33 دقیقه 60 ارائه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399
ضبط شده در
1 ساعت و 40 دقیقه 94 ارائه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیی ۱۳۹۸
ضبط شده در
1 ساعت و 10 دقیقه 94 ارائه