شما برای پیوستن دعوت شده اید

سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی ۱۴۰۰


م
محمد نعمتی ورنوسفادرانی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی ۱۴۰۰
ضبط شده در
1 ساعت و 13 دقیقه 60 ارایه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399
ضبط شده در
1 ساعت و 10 دقیقه 74 ارایه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399
ضبط شده در
59 دقیقه 53 ارایه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399
ضبط شده در
1 ساعت و 33 دقیقه 60 ارایه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیعی 1399
ضبط شده در
1 ساعت و 40 دقیقه 94 ارایه
سمینارهای علمی دانشکده منابع طبیی ۱۳۹۸
ضبط شده در
1 ساعت و 10 دقیقه 94 ارایه