شما برای پیوستن دعوت شده اید

مراجعات عمومی دکتر فروزان رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان


م
محمدرضا فروزان (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
مراجعات عمومی دکتر فروزان رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
ضبط شده در
1 ساعت و 20 دقیقه 9 ارایه
مراجعات عمومی دکتر فروزان رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
ضبط شده در
1 ساعت و 28 دقیقه 13 ارایه
مراجعات عمومی دکتر فروزان رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
ضبط شده در
26 دقیقه 24 ارایه
مراجعات عمومی دکتر فروزان رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصغهان
ضبط شده در
54 دقیقه 6 ارایه