شما برای ملحق شدن دعوت شده اید

وبینار دانشکده علوم ریاضی


ر
رامین جوادی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام تصاویر کوچک طول کاربران حالت نمایش قالب ها
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 h 15 min 68 ارائه
وبینار دکتر خلیلی
ضبط شده در
1 h 26 min 46 ارائه
وبینار دکتر گازر
ضبط شده در
1 h 24 min 96 ارائه
وبینار دکتر سلامی
ضبط شده در
1 h 30 min 31 ارائه
وبینار دکتر بهبودی
ضبط شده در
1 h 5 min 94 ارائه
وبینار دکتر مزروعی
ضبط شده در
1 h 17 min 44 ارائه
وبینار دکتر عمومی         
ضبط شده در
1 h 8 min 89 ارائه
وبینار دکتر سلامت         
ضبط شده در
1 h 11 min 28 ارائه
وبینار دکتر خانی- آیا فیلی وجود دارد؟         
ضبط شده در
1 h 24 min 63 ارائه