شما برای پیوستن دعوت شده اید

وبینار دانشکده علوم ریاضی


ر
رامین جوادی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 4 دقیقه 30 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 32 دقیقه 45 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 22 دقیقه 31 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 20 دقیقه 100 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 9 دقیقه 31 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 23 دقیقه 31 ارایه
۸- فریناز مستاجران- Artificial Neural Network for Solving PDES
ضبط شده در
1 ساعت و 28 دقیقه 77 ارایه
۶- دکتر فتوحی-میراث مساله ۱۹ هیلبرت
ضبط شده در
57 دقیقه 50 ارایه
۵- آقای معظم-کاربردهای پردازش تصویر و رابطه با ریاضیات و آماروبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 7 دقیقه 81 ارایه
۴-دکتر منجگانی-Majorization
ضبط شده در
1 ساعت و 1 دقیقه 64 ارایه
۳- آقای زارعی- ساختار جمعی اعداد طبیعی 
ضبط شده در
1 ساعت و 9 دقیقه 41 ارایه
۲- دکتر هاشمی- Involution Bases 
ضبط شده در
1 ساعت و 4 دقیقه 33 ارایه
1- خانم دکتر سلامی- Combinatorial Optimization
ضبط شده در
1 ساعت و 23 دقیقه 57 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 2 دقیقه 39 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 13 دقیقه 36 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 39 دقیقه 56 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 28 دقیقه 26 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
چند ثانیه 168 ارایه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
51 دقیقه 44 ارایه
وبینار دکتر حاجی نژاد
ضبط شده در
1 ساعت و 15 دقیقه 68 ارایه
وبینار دکتر خلیلی
ضبط شده در
1 ساعت و 26 دقیقه 46 ارایه
وبینار دکتر گازر
ضبط شده در
1 ساعت و 24 دقیقه 96 ارایه
وبینار دکتر سلامی
ضبط شده در
1 ساعت و 30 دقیقه 31 ارایه
وبینار دکتر بهبودی
ضبط شده در
1 ساعت و 5 دقیقه 94 ارایه
وبینار دکتر مزروعی
ضبط شده در
1 ساعت و 17 دقیقه 44 ارایه