توجه: برگزاری جلسات و کلاس برای کاربران بیرونی و همچنین کسب درآمد با این سامانه به هیچ وجه مجاز نیست.

شما برای پیوستن دعوت شده اید

وبینار دانشکده علوم ریاضی


ر
رامین جوادی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 4 دقیقه 30 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 32 دقیقه 45 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 22 دقیقه 31 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 20 دقیقه 100 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 9 دقیقه 31 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 23 دقیقه 31 ارائه
۸- فریناز مستاجران- Artificial Neural Network for Solving PDES
ضبط شده در
1 ساعت و 28 دقیقه 77 ارائه
۶- دکتر فتوحی-میراث مساله ۱۹ هیلبرت
ضبط شده در
57 دقیقه 50 ارائه
۵- آقای معظم-کاربردهای پردازش تصویر و رابطه با ریاضیات و آماروبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 7 دقیقه 81 ارائه
۴-دکتر منجگانی-Majorization
ضبط شده در
1 ساعت و 1 دقیقه 64 ارائه
۳- آقای زارعی- ساختار جمعی اعداد طبیعی 
ضبط شده در
1 ساعت و 9 دقیقه 41 ارائه
۲- دکتر هاشمی- Involution Bases 
ضبط شده در
1 ساعت و 4 دقیقه 33 ارائه
1- خانم دکتر سلامی- Combinatorial Optimization
ضبط شده در
1 ساعت و 23 دقیقه 57 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 2 دقیقه 39 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 13 دقیقه 36 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 39 دقیقه 56 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
1 ساعت و 28 دقیقه 26 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
چند ثانیه 168 ارائه
وبینار دانشکده علوم ریاضی
ضبط شده در
51 دقیقه 44 ارائه
وبینار دکتر حاجی نژاد
ضبط شده در
1 ساعت و 15 دقیقه 68 ارائه
وبینار دکتر خلیلی
ضبط شده در
1 ساعت و 26 دقیقه 46 ارائه
وبینار دکتر گازر
ضبط شده در
1 ساعت و 24 دقیقه 96 ارائه
وبینار دکتر سلامی
ضبط شده در
1 ساعت و 30 دقیقه 31 ارائه
وبینار دکتر بهبودی
ضبط شده در
1 ساعت و 5 دقیقه 94 ارائه
وبینار دکتر مزروعی
ضبط شده در
1 ساعت و 17 دقیقه 44 ارائه