شما برای پیوستن دعوت شده اید

مصاحبه داوطلبان دکتری مدیریت منابع آب1400


ح
حمیدرضا صفوی (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
مصاحبه داوطلبان دکتری مدیریت منابع آب1400
ضبط شده در
3 ساعت و 42 دقیقه 25 ارایه